CirculairWestfriesland.nl | Samen naar een circulaire economie in Westfriesland

Financiering

Financiering

Voor circulaire bedrijfsvoering, onderzoek en innovatie zijn verschillende regelingen waarvan je gebruik kan maken. Heb je vragen over de landelijke of Europese regelingen, dan kun je ook direct contact opnemen met RVO.  


Future Food Fund – In aanmerking komen snel groeiende Nederlandse ondernemingen die met vernieuwende technologie en/of disruptieve businessmodellen impact willen hebben op de agri-horti-food sector. De focusgebieden zijn: smart farming, bio-based economy, clean production & farming, circular economy, the new consumer en intelligent logistics. Investeringen variëren in omvang van ongeveer € 150.000 tot € 2 miljoen. In ruil daarvoor vraagt FFF een minderheidsbelang van 20-40%. FFF investeert in snelgroeiende bedrijven die:

 • Eigen innovatieve technologie hebben of een eigen innovatief gebruik van een bestaande technologie.
 • Maximaal zeven jaar omzet hebben (niet-pilot).
 • Een basis hebben in Nederland.

Subsidieregeling circulaire economie

Het doel van de Subsidieregeling circulaire economie (SCE) is het stimuleren van activiteiten gericht op de bevordering van een circulaire economie. De focus ligt in de eerste fase van de regeling op het bevorderen van circulaire ketenprojecten. In een circulair ketenproject werken ondernemers samen om een product- of materiaalketen circulair te maken. De subsidie voor een mkb-ondernemer in het circulair ketensamenwerkingsverband bedraagt 50% van de subsidiabele kosten van de ondernemer met een maximum van € 20.000. Het gaat hier om de eigen kosten en de kosten om een procesbegeleider in te huren.

TNO mkb-programma

Het doel van het TNO mkb-programma is mkb-bedrijven te stimuleren tot innovatie door bestaande kennis van TNO over te dragen op mkb-bedrijven.

Technologie Cluster: Een Technologie Cluster is een project waarin kennis van TNO wordt overgedragen aan een groep van minimaal vijf mkb-bedrijven. Het resultaat van een Technologie Cluster is dat het duidelijk is of de technologie geschikt is voor de bedrijven. Daarnaast wordt helder welke volgende stap de bedrijven kunnen nemen om aan de slag te gaan met de technologie. Technologie Cluster: maximaal € 40.000. Technologie Consult: drie uur gratis consult.

WBSO

Het doel van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen – S&O- afdrachtvermindering (WBSO) is het stimuleren van speur- en ontwikkelingswerk (S&O) in het bedrijfsleven. WBSO is beschikbaar voor productontwikkeling, maar ook de ontwikkeling van productieprocessen, programmatuur en voor het uitvoeren van technisch-wetenschappelijk onderzoek. De bijdrage voor S&O-inhoudingsplichtigen bestaat uit een vermindering op de af te dragen loonbelasting en premie volksverzekeringen en bedraagt per kalenderjaar:

 • 40% van de eerste € 350.000 van de totale S&O-grondslag (voor starters geldt een verhoogd tarief van 50% van de eerste € 350.000 van de totale S&O-grondslag); en
 • 16% van de resterende S&O-grondslag.

Voucherregeling samen tegen voedselverspilling in de keten

Het doel van de Voucherregeling samen tegen voedselverspilling in de keten (VSTV) is om bedrijven te stimuleren tot innovaties voor het voorkomen en verminderen van voedselverspilling, of het tot waarde brengen van onvermijdbare reststromen in hun processen en/of keten, en zodoende bij te dragen aan het tegengaan van voedselverspilling. Wageningen Food & Biobased Research (WFBR) voert de regeling uit in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Vouchers kunnen worden aangevraagd door bedrijven uit de hele voedselketen (van multinational tot mkb’er), sociale ondernemingen en startups. Een voucher dekt 50% van de kosten van het project en varieert in waarde van € 5000 tot € 15.000. De overige 50% van de kosten van het project moeten worden betaald door de aanvrager.

Subsidiabele activiteiten:  De vouchers kunnen worden ingezet voor het uitvoeren van advies- en onderzoeksprojecten door Wageningen University & Research (WUR) en derde partijen. Projecten kunnen de vorm hebben van een expertsessie, een validatie, een haalbaarheidsonderzoek, een kansenkaart workshop of een value scan.

 

Stimuleringsregeling Scholing & Ontwikkeling

De Stimuleringsregeling Scholing & Ontwikkeling biedt een tegemoetkoming van 50% van de opleidingskosten voor vakgerichte opleidingen, trainingen of cursussen van werknemers die worden uitgevoerd door een erkend scholingsinstituut of een erkende opleider. Vakgerichte opleidingen zijn opleidingen, trainingen en cursussen die tot doel hebben de vakbekwaamheid van de werknemer in zijn huidige of toekomstige functie binnen of buiten de bedrijfstak te vergroten.

HORIZON Europe

Met Horizon Europe wil de EU het concurrentievermogen van Europa vergroten door wetenschap en innovatie te stimuleren. Daarnaast wil de EU het bedrijfsleven en de academische wereld uitdagen om samen oplossingen te bedenken voor maatschappelijke vraagstukken die in heel Europa spelen. Horizon Europe biedt financiële ondersteuning aan kennis- en onderzoeksinstellingen en bedrijven die bezig zijn met onderzoek en innovatie.

Subsidiabele activiteiten:

De structuur van Horizon Europe is vergelijkbaar met de pijlerstructuur van Horizon 2020. Het programma bestaat uit drie pijlers en enkele horizontale acties:

 1. Excellente wetenschap 2. Clusters
 2. Innovatief Europa

Looptijd 01.01.2021 t/m 31.12.2027.

Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland

Het doel van het Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland (PDENH) is de ontwikkeling van een duurzame economie in Noord-Holland. In aanmerking voor financiering komen mkb-bedrijven die zich richten op energietransitie, circulaire economie en duurzame mobiliteit. Zowel gevestigde als startende bedrijven kunnen een beroep doen op het fonds. Het fonds verstrekt eigen- en vreemd vermogen in de vorm van seed capital, projectfinanciering aanloopkapitaal en expansiekapitaal. Dit gebeurt met aandelen, (cumulatief) preferente aandelen en (achtergestelde) leningen. Het fonds voorziet in maximaal 50% van de financieringsbehoefte en verschaft kapitaal vanaf € 250.000 tot maximaal € 7 miljoen.

 

Financiering is beschikbaar voor innovatieve technologieën of projecten op het gebied van energietransitie, circulaire economie en duurzame mobiliteit. De algemene criteria financiering zijn:

 • het project of bedrijf draagt bij aan de duurzaamheidsdoelstellingen van het fonds en daarmee aan die van de provincie Noord-Holland;
 • het project of bedrijf is gevestigd in en komt ten goede aan (de economie van) de provincie Noord- Holland;
 • de businesscase is transparant, haalbaar en onderbouwd met een degelijke exploitatieberekening;
 • het project of bedrijf beschikt over een toegewijd, integer en kundig managementteam;
 • er bestaat geen twijfel over de (juridische) grondslag van het project of bedrijf;
 • het project of bedrijf levert voldoende rendement op met aanvaardbare risico’s.

Milieu-investeringsaftrek

Het doel van de Milieu-investeringsaftrek (MIA) is om investeringen in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen te bevorderen.Aanvragen kunnen worden ingediend door elk bedrijf dat investeert in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. De extra investeringsaftrek is 13,5%, 27% of 36%. Ondernemers kunnen investeringsaftrek aanvragen voor bedrijfsmiddelen die betrekking hebben op de volgende milieuthema’s:

 1. Grondstoffen- en watergebruik
 2. Voedselvoorziening en landbouwproductie
 3. Mobiliteit
 4. Klimaat en lucht
 5. Ruimtegebruik
 6. Gebouwde omgeving

Artikelen over Financiering