Agrarisch / Biogrondstoffen

Agrarisch / Biogrondstoffen

De circulaire transitie is ook in de agrarische sector nodig. Deze is gericht op het landbouwsysteem waarbij de nadruk ligt op duurzaamheid, kringlopen en tegengaan van verliezen in de keten. Nutriënten, grondstoffen en reststromen worden hierbij optimaal ingezet. De regio Westfriesland werkt nauw samen met de provincie Noord-Holland om kringlooplandbouw en regeneratieve bedrijfsvoering onder agrarische ondernemers te stimuleren en mogelijk te maken daar waar wetgeving nog in de weg zit. 

Kringlooplandbouw is gericht op:

1. De bodem, de belangrijkste hulpbron voor de boer, raakt uitgeput. Bodem zien als kapitaal. Een gezonde bodem (rijk bodemleven) zorgt dat het kapitaal rendeert. 

2. Vergroten van biodiversiteit.

3. Het verminderen van chemische bestrijdingsmiddelen. 

4. Organische mest opwaarderen (van rotte massa naar vruchtbare bodemverbeteraar). 

  • Nieuwsgierig naar circulaire initiatieven in de regio en Noord-Holland? Kijk op de website. Staat jouw initiatief er niet bij? Laat het ons weten
Circulair WestFriesland is een initiatief van Duurzaam Ondernemend Westfriesland


Circulair Westfriesland is primair gericht op bedrijven, organisaties en overheden. We zetten praktisch in op inkoop & aanbesteden, onderlinge kennisdeling, partijen verbinden en concrete gezamenlijke projecten.