CirculairWestfriesland.nl | Samen naar een circulaire economie in Westfriesland

Subsidie Circulaire ketenprojecten

logo-RVO

Budget en looptijd

Startdatum: donderdag 23 maart 2023 – 09:00 (CET)
Einddatum: vrijdag 29 september 2023 – 12:00 (CET)
Totaal budget: € 4.000.000

Circulair ketenproject

In een circulair ketenproject werkt u met andere ondernemers samen om een product- of materiaalketen circulair te maken. Het kan gaan om een bestaande keten of (deels) om een nieuwe. U wilt een product, proces of dienst circulair ontwerpen, produceren of organiseren. Daarvoor zijn er nog drempels die komen door de circulariteit, door nieuwheid of op het gebied van samenwerking.

In het circulair ketenproject doet u het uitzoekwerk dat u nodig heeft om deze drempels weg te nemen. Na afloop van het project kunt u het product of de dienst op de markt brengen of het proces toepassen. Door het gebruiken of toepassen van de resultaten van het project vermindert het gebruik van grondstoffen en de CO2-uitstoot. Lees meer over circulaire ketenprojecten en een uitleg van andere termen.

Budget en openstelling

De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten van u als ondernemer. Het gaat hier om uw eigen kosten en de kosten om een procesbegeleider in te huren. De subsidie is maximaal € 20.000 per ondernemer in een circulair ketensamenwerkingsverband. In een circulair samenwerkingsverband werken minimaal 3 en maximaal 6 ondernemers samen.

In 2023 is het totaal beschikbare budget € 4.000.000. U kunt een aanvraag doen van 23 maart 2023 om 9:00 uur tot 29 september 2023 om 12:00 uur.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de subsidie circulaire ketenprojecten zijn dit de belangrijkste voorwaarden:

 • Het circulaire ketenproject richt zich op het realiseren van op de markt verhandelbare of toepasbare producten, processen of diensten. Bij toepassing leiden ze tot grondstoffenbesparing en afname van CO2-uitstoot.
 • Uw samenwerkingsverband bestaat uit minimaal 3 en maximaal 6 mkb-ondernemers. Of uit één groot bedrijf en minimaal 2 en maximaal 5 mkb-ondernemers. Deze ondernemers hebben in elk geval 3 verschillende concrete rollen in een product- of materiaalketen en zijn niet met elkaar in een groep verbonden.
 • Doel van de subsidie is dat er samenwerking in ketens ontstaat. Daarom is de eis dat na afloop van uw project minstens 3 deelnemende ondernemers blijven samenwerken. Het zijn partijen die een concrete rol hebben in de keten. Na uw project blijven zij samenwerken aan bijvoorbeeld de marktintroductie of toepassing van het product of de dienst. Of ze werken samen aan het proces dat u tijdens het project samen heeft ontwikkeld.
  Bij de aanvraag onderbouwt u hoe deze ondernemers aan het einde van het project doorgaan met de samenwerking in de keten. En hoe u verder gaat met de toepassing van de resultaten van het project.
 • De penvoerder is een van de mkb-ondernemers die na afloop van het project in het samenwerkingsverband blijven. De penvoerder dient namens het samenwerkingsverband de subsidieaanvraag in.
 • Ondernemers die gevestigd zijn op Bonaire, Sint Eustatius of Saba mogen ook deelnemen in een samenwerkingsproject.
 • Buitenlandse bedrijven kunnen subsidie aanvragen als ze voldoen aan de eis dat ze voor eigen rekening en risico activiteiten uitvoeren die ten goede komen aan de Nederlandse economie. Daarbij bekijken wij onder meer of de resultaten van de subsidie die wij verstrekten aan een niet in Nederland gevestigd bedrijf, positief zijn voor het behalen van de doelstelling van de subsidieregeling.
 • Let op: u kunt 1 keer per kalenderjaar een subsidie voor een nieuw circulair ketenproject ontvangen. Als een van de aanvragers in het samenwerkingsverband in 2023 al subsidie heeft aangevraagd en ontvangen, wordt de hele aanvraag afgewezen.
 • Als samenwerkingsverband huurt u een procesbegeleider in. Deze procesbegeleider heeft minimaal 1 jaar ervaring met het begeleiden van ondernemingen op het vlak van circulaire economie. De procesbegeleider kan zowel een rechtspersoon als een natuurlijke persoon zijn. Let op: bij het inhuren van een procesbegeleider mag er geen sprake zijn van belangenverstrengeling tussen de procesbegeleider en (een van) de ondernemers in het samenwerkingsverband.
 • U kunt subsidie aanvragen voor de activiteiten die rechtstreeks verbonden zijn aan de circulaire, nieuwheids- of samenwerkingsaspecten van de drempels of belemmeringen die u moet wegnemen om te komen tot het circulair ontwerpen, produceren of organiseren van producten, processen of diensten. Het gaat daarbij om het uitzoekwerk dat u moet doen om tot het gewenste resultaat te komen. De kosten voor een aantal activiteiten, zoals marketing- en salesactiviteiten, marktonderzoeken en haalbaarheidsstudies zijn uitgesloten, omdat deze activiteiten niet om het uitzoekwerk gaan waarvoor de circulaire ketenproject bedoeld zijn.
 • De subsidie is bedoeld om initiatieven te stimuleren die zo hoog mogelijk op de R-ladder van circulaire strategieën staan. Projecten die overwegend gericht zijn op ‘downcycling’ komen niet in aanmerking voor subsidie. Bij downcycling worden materialen teruggewonnen voor minder hoogwaardig gebruik dan de oorspronkelijke toepassing. Denk aan gebruik als brandstof of als opvulmateriaal.
 • U berekent de subsidiabele kosten via de vaste uurtarief-systematiek.
 • De looptijd van uw project is maximaal 2 jaar. Aan het einde van het project dient u een kort verslag in over de uitvoering en de resultaten van het project. Er is geen formele tussenrapportage.
 • De subsidie circulaire ketenprojecten is de-minimissteun. Daarom moet elke ondernemer in het ketensamenwerkingsverband een de-minimis verklaring indienen bij de aanvraag van het project.

Lees meer details over circulaire ketensamenwerkingsverbanden, subsidiabele activiteiten, procesbegeleiders en andere termen.

Verschilmakers

Laat u ook inspireren door onze verschilmakers.

juni

12jun15:0017:30Workshop circulaire en biobased bouw

18jun00:0023:00Inspiratie event biobased bouwen & telen (18 juni)

18jun00:0023:00Kennissessie circulair textiel (18 juni)

18jun00:0023:00Kennissessie zorg (18 juni)

juli

04jul14:0018:00Expo Circulaire & Biobased maakindustrie Bouw

27jul13:3017:30Bijeenkomst: Samen aan de slag met biobased bouwen in de GWW

september

19sep12:0017:30Circulair Impact Event